فرآورده های ساختمانی / نبشی

نبشی های گرم نوردیده بال مساوی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استاندارد ملی ایران به شماره (۱-۱۳۹۶۸) و مطابق استاندارد  DIN EN 10056/1,2 تولید می گردد:

جدول شماره (۱): ابعاد ، اندازه ها ،وزن و رواداریهای مربوط به نبشی های بال مساوی

 

جدول شماره (۲): فواصل محورها ومقادیرایستایی نبشی های بال مساوی

 

جدول شماره (۳): ترکیب شیمیایی نبشی های تولیدی

*در فولاد ۳۳ انتخاب میزان کربن با در نظر گرفتن محدودیت های ارائه شده برای سایر عناصرو میزان کربن معادل ونیز حالت فولاد ، در اختیار تولید کننده است.

 

جدول شماره (۴): خواص مکانیکی نبشی های تولیدی

*  t: ضخامت نمونه