فرآورده های ساختمانی / ناودانی

ناودانی های گرم نوردیده بال شیبداروبال موازی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استانداردهای ملی ایران به شماره (۴۴۷۷-۱ و ۴۴۷۷-۲ ) و معادل با استانداردهای۱۰۲۶-۱,۲ DIN وDIN EN 10279تولید می گردند :

الف- ناودانی های بال موازی:

 

جدول شماره (۱): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سبک

 

جدول شماره (۲): مقادیر ایستایی ناودانی های بال موازی سبک

 

جدول شماره (۳): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال موازی سنگین

 

جدول شماره (۴): مقادیرایستایی ناودانی های بال موازی سنگین

 

ب- ناودانی های بال شیب دار:

 

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیبدارسبک

 

جدول شماره (۲): مقادیرایستایی ناودانی های بال شیبدارسبک

 

جدول شماره (۳): مشخصات ابعادی و وزن ناودانی های بال شیبدارسنگین

 

جدول شماره (۴): مقادیرایستایی ناودانی های بال شیبدارسنگین

 

ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی

جدول شماره (۱) : ترکیب شیمیایی ناودانی های تولیدی

* فولادS235JRمعادل فولاد۳۷، فولادS275JRمعادل فولاد۴۴و فولادS355JRمعادل فولاد۵۲دربازارایران می باشد.

جدول شماره (۲) : خواص مکانیکی ناودانی های تولیدی