محصولات ساختمانی / میلگرد

میلگردهای تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به صورت ساده یا آجدار دردوشکل متفاوت آج دوکی وآج یکنواخت ومطابق بااستاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲  به بازارعرضه می گردند.

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن میلگرد (ساده و آجدار)

 

جدول شماره (۲): ترکیب شیمیایی میلگردهای تولیدی

– درجوشکاری این میلگردها درزمان مصرف بایستی شرایط پیشگرم مطابق مندرجات استانداردملی ایران بشماره ۳۱۳۲رعایت گردد.

 

جدول شماره (۳): خواص مکانیکی میلگردهای تولیدی

d= قطراسمی نمونه آزمون
*قطر فک خمش تعیین شده در جدول فوق برای انجام آزمونهای تعیین شده در زمان تولید توسط تولیدکننده می باشد و انجام خمکاری میلگرد در زمان مصرف لازم است با تبعیت از آیین نامه بتون ایران صورت پذیرد.

 

جدول شماره (۴): خواص مکانیکی میلگردهای تولیدی