محصولات ساختمانی ، صنعتی/ میلگرد / مفتول

مفتول های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در دو نوع صنعتی و ساختمانی می باشد.

*مفتول کلاف ومیلگرد های صنعتی تولیدی ذوب آهن اصفهان مطابق باجداول زیرتهیه و به بازار عرضه می شوند:

جدول شماره (۱): مشخصات ابعادی و وزن مفتول های کلاف

 

جدول شماره (۲): ترکیب شیمیایی مفتول کلاف ومیلگردهای صنعتی

 

جدول شماره (۳):خواص مکانیکی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

*شرایط ابعادی و فنی میلگردهای صنعتی با مارک های فولادی  مندرج در جداول فوق برای قطر بیش از ۱۴ میلی متر براساس استانداردهای موجود ،  درخواستهای مشتریان و توافقات فی مابین تعیین می گردد.