فرآورده های میانی/ شمش های ساختمانی و صنعتی

شمش های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق جدول شماره ۱ می باشد.

جدول شماره ۱: ترکیب شیمیایی انواع مارک ها و مشخصات ابعادی شمش های تولیدی در ذوب آهن اصفهان

*شمش ها با طول از ۴ تا ۱۲ مترقابل تولید بوده و شرایط ابعادی و فنی آنها با توجه به استانداردها و براساس توافقات صورت گرفته  با خریدار تولید می گردند.