فرآورده های ساختمانی / تیر آهن بال نیم پهن موازی (IPE)

تیرآهن های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با علامت مشخصه I-2  بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۹۱ و مطابق IPE استاندارد۱۰۲۵/۵  DIN ، دارای مشخصات زیر می باشند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های تولیدی

 

جدول شماره (۲) : اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن های تولیدی

 

جدول شماره (۳) : ترکیب شیمیایی تیرآهن های تولیدی

 

جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیرآهن های تولیدی