فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال پهن موازی (H)

 

تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی ( IPB )  با وزن متوسط (I- 5) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استانداردهای ISIRI 14484 ، معادل  DIN EN 10034 ، DIN 10025-2 ، DIN 1025-2  با مشخصات زیر تولید می‌گردند:

 

جدول شماره(۱) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسط

 

جدول شماره (۲)مقادیر ایستایی تیر آهن های بال پهن موازی با وزن متوسط

 

تیر آهن های گرم نوردیده بال پهن موازی ( IPBL ) با وزن سبک ( ۱-۴ ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۷۸۱ ISIRI و معادل با استانداردهایDIN1025/3    ، BSEN10034 ،DIN10025-2 با مشخصات زیر تولید  می‌گردند:

 

جدول شماره(۱) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن های بال پهن موازی سبک

 

جدول شماره (۲)مقادیر ایستایی تیر آهن های بال پهن موازی سبک

 

جدول شماره (۳) : آنالیز شیمیایی تیر آهن های بال پهن موازی

 

جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن های بال پهن موازی