فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال باریک شیبدار (IPN)

تیرآهن بال باریک شیبدار تولیدی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۷۷ و معادل با استاندارد DIN 1025/1 و EN10024  به شرح زیرتولید می گردد:

 

جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و رواداری های تیرآهن بال باریک شیبدار

 

جدول شماره (۲) اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن بال باریک شیبدار

 

جدول شماره (۳) : آنالیز شیمیایی تیرآهن بال باریک شیبدار

 

جدول شماره (۴) : خواص مکانیکی تیر آهن بال باریک شیبدار