ناودانی

فرآورده های ساختمانی / ناودانی ناودانی های گرم نوردیده بال شیبداروبال موازی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استانداردهای ملی ایران به شماره (۴۴۷۷-۱ و ۴۴۷۷-۲ ) و معادل با استانداردهای۱۰۲۶-۱,۲ DIN وDIN EN 10279تولید می ادامه مطلب

نبشی

فرآورده های ساختمانی / نبشی نبشی های گرم نوردیده بال مساوی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با مشخصات زیربراساس استاندارد ملی ایران به شماره (۱-۱۳۹۶۸) و مطابق استاندارد  DIN EN 10056/1,2 تولید می گردد: جدول شماره (۱): ابعاد ، ادامه مطلب

میلگرد / مفتول

محصولات ساختمانی ، صنعتی/ میلگرد / مفتول مفتول های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در دو نوع صنعتی و ساختمانی می باشد. *مفتول کلاف ومیلگرد های صنعتی تولیدی ذوب آهن اصفهان مطابق باجداول زیرتهیه و به بازار عرضه می ادامه مطلب

میلگرد

محصولات ساختمانی / میلگرد میلگردهای تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به صورت ساده یا آجدار دردوشکل متفاوت آج دوکی وآج یکنواخت ومطابق بااستاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲  به بازارعرضه می گردند. جدول شماره (۱) : مشخصات ابعادی و ادامه مطلب

تیرآهن بال باریک شیبدار (IPN)

فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال باریک شیبدار (IPN) تیرآهن بال باریک شیبدار تولیدی درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۷۷ و معادل با استاندارد DIN 1025/1 و EN10024  به شرح زیرتولید می گردد: ادامه مطلب